Understöd för vatten- och havsvårdsprojekt

Miljöministeriet har öppnat ansökan för understöd för projekt som konkret främjar åtgärder inom vatten- och havsvård. Ansökningstiden tar slut 15.8.2016.

En av åtgärderna inom det spetsprojekt i regeringsprogrammet som främjar en cirkulär ekonomi, dvs. kretsloppsekonomi, är att söka och sprida nya lösningar som hjälper till att förverkliga målen för Finlands vatten- och havsförvaltningsplaner. Med de understöd som nu delas ut finansieras projekt som förbättrar vatten- och havsvården där man försöker hitta nya, effektiva sätt att minska belastningen av näringsämnen och skadliga ämnen på vattnen.

Preliminärt har följande spetsprojekt diskuterats:

  • Kvarhållande av vatten på avrinningsområdet
  • Samarbetsnätverk som främjar regionala vattendragsrestaureringar
  • Kostnadseffektiv restaurering av näringsväven i övergödda sjöar
  • Hantering av dagvatten inom belastningen av skadliga ämnen
  • Avloppsvattenlösningar som sparar energi och vatten i glesbygden

Ansökningar om understöd riktas i första hand per e-post till miljöministeriet på adressen kirjaamo@ym.fi senast den 15 augusti 2016.

Ansökningsblanketter och miljöministeriets nyhet: länk